Επικυρωμένες
μεταφράσεις

Image

Μετάφραση Επίσημων Εγγράφων

Η μεταφραστική εταιρία μας αναλάμβάνει την μετάφραση των επίσημων εγγράφων σας για νόμιμη χρήση από φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Τα έγγραφα που μεταφράζουμε γίνονται δεκτά σε Δήμους, Πανεπιστήμια, Γραμματείες, Πρεσβείες και διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς. Τα έγγραφα που παραδίδουμε είναι επικυρωμένα από ειδικευμένους δικηγόρους και συμβαδίζουν απόλυτα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας.

Μετάφραση πτυχίων

Μεταφράσεις πτυχίων σχολών Ελλάδος και εξωτερικού. Μετάφραση πτυχίων ξένων γλωσσών.

Μετάφραση Ληξιαρχικών Εγγράφων

Μεταφράσεις πιστοποιητικών γέννησης, οικογενιακής κατάστασης.

Μετάφραση Νομικών εγγράφων

Μεταφράσεις εξώδικων, εφέσεων, πληρεξούσιων, ποινικών υποθέσεων.

Μετάφραση Εργασιακών Εγγράφων

Μεταφράσεις εργασιακών συμβάσεων, εγγράφων συνταξιοδότησης και ασφαλιστικών.

Μετάφραση Εγγράφων Δημοσίου

Μεταφράσεις pπιστοποιήσεων, μετάφραση εγγράφων για ΑΣΕΠ και δικαιολογιτικών.

Μετάφραση Ταξιδιωτικών Εγγράφων

Μεταφράσεις δικαιολογητικών και αιτήσεων. Μετάφραση άδειας διαμονής.

Στοιχεία επικοινωνίας